احتمال فروش قرضی فوزاتو

به گزارش سایت سری بی،دانیل فوزاتو دروازبان سوم جالوروسی که در تابستان از پالمیراس به رم آمده ست،به دلیل فضای کم برای او در ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو،احتمالا در ژانویه به صورت قرضی رم خواهد رفت.اولسن دروازبان اول و میرانته دروازبان دوم جالوروسی ست و از همین رو بعید ست فرصت خاصی به فوزاتو جوان برسد.از همین رو تیم هایی چون لیورنو،پادوا و اسپتزیا از سری بی مایل به جذب دروازبان جوان رم هستند.