تمرینات در غیاب ملی پوشان

بعد از ظهر سه شنبه تمرینات بدون حضور بازیکنان ملی پوش در تریگوریا پیگیری شد.بعد از تمرینات روزانه،دیدار دوستانه ای مقابل تیم پریماورا برگزار شد.خبر خوب بازگشت ریک کارسدورپ به گروه بود.البته پروتی نیز برای دقایقی همراه سایر بازیکنان تمرین کرد و سپس کارهای فردی خود برای ریکاوری پرداخت.اما ده روسی،پلگرینی و پاستوره همچنان به دلیل مصدومیت دور از سایر گروه بودند