سفر پاستوره به بارسا

خاویر پاستوره بازیکن آرژانتینی رمی ها که در اوایل فصل با مصدومیت های متوالی رو به رو شده ست،برای مشاوره پزشکی بیشتر به اسپانیا سفر کرد.او تا روز جمعه همراه با فیزیوتراپیستی از رم به نام مارکو اسپوزیتو در اسپانیا باقی خواهد ماند.