مبادله شیک و رمزی !

پاتریک شیک یکی از گزینه های فروش جالوروسی در ژانویه ست و سویا،وایادولید و آرسنال تیم های علاقه مند به بازیکن سابق سمپدوریا هستند.شیک در تابستان 2017 به رم آمد و موفقیت خاصی کسب نکرد.به گزارش کوریره دلو اسپورت،آرسنال پیشنهاد جدیدی دارد و ورود رمزی وارد معامله ست.لندنی ها بعد از فروش ولبک،نیاز به یک بازیکن جدید برای جایگزینی اش دارند و از همین رو شیک به گزینه آنها تبدیل شده ست.