گالری | تمرینات امروز گرگ ها

تمرین امروز رمی ها با تمرکز روی کارهای تاکتیکی آغاز شد و دانیله روسی،کولاروف و شیک نیز به سایر گروه اضافه شدند.البته خاویر پاستوره به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پای چپ،در تمرین حضور نداشت. در پایان تمرین امروز،تیم برای بررسی شرایط زسکا مسکو در اتاق ویدئویی ح

ضور پیدا کرد.