بازتاب گسترده فعالیت های کانون در توییتر رسمی باشگاه