اسامی ملی پوشان رم

بعد از پایان هفته پیش رو لیگ های اروپایی،مسابقات ملی از سر خواهد گرفت خواهد شد که رمی ها نیاز نمایندگانی دارد که لیست آنها در زیر قرار گرفته ست.

مانولاس (یونان) مارکوچی (زیر 20سال های ایتالیا) کلایورت(هلند) چنگیز(ترکیه( لورنزو پلگیرینز و الساندرو فلورنزی (تیم ملی ایتالیا) لوکا پلگرینی و زانیولو (زیر 21ساله های ایتالیا) و گرکو و ریکاردی (زیر 19 ساله های ایتالیا) انزونی(فرانسه)شیک(چک)اولسن(سوئد)