امپولی-رم بر عهده مازولنی

اسامی داوران هفته هشتم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای پائولو سیلویو مازولنی که برگامویی به حساب می آید، دیدار امپولی و آ.اس رم را قضاوت خواهد کرد.لونگو و روکا کمک ها و پیچینی داورچهار این داور خواهند بود.
مازولنی تا کنون 24 بار برای رم سوت زد که 13 برد،3تساوی و 3 شکست نتیجه عملکرد رمی ها بوده ست.از طرفی تنها سه بار برای امپولی قضاوت نمود که دو پیروزی و یک شکست برای میزبان این هفته رم ثبت شد.