پروتا از پلگرینی گفت

سیمونه پروتا بازیکن سابق رمی ها پس از دیدار دربی در مصاحبه با کوریره دلو اسپرت مورد لورنزو پلگرینی گفت:”لورنزو یک بازیکن بسیار خوب ست.با وجود سن جوانی که دارد،بالغ ست.او می تواند در نقش کریستانته بازی کند.او بازیکنی ست که تطبیق پذیری در ذاتش ست.او شبیه من ست.”