پلگرینی از دربی گفت

لورنزو پلگرینی ستاره رمی ها در دربی روز گذشت بعد از مسابقه به خبرنگاران گفت:”دیشب خیلی کم خوابیدم. اولین دربی را با گلزنی و برد آغاز کردن فوق العاده بود. دی فرانچسکو به من گفته بود که به جای دروسی یا پاستوره وارد بازی خواهم شد که باعث شد آمادگی ذهنی داشته باشم. گل پشت پا؟ تنها کاری بود که آن لحظه می توانستم انجام دهم. تیم متحدی داریم و خوشحالم که بازیکنان جوانی مثل من میتوانیم از بزرگتر ها مانند دروسی و کولاروف درس یاد بگیریم.”