کنفرانس دیفرا پیش از دربی

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها در آستانه دربی دلاکاپیتاله،در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد که گزیده ای از آن در بخش قرار گرفته ست.

ال شعراوی در حال حاضر به خوبی کار می کند.یک بازیکن عالی ست و باید هر هفته خود را نشان دهد.طرفداران؟من فکر می کننم آنها همه ناراحت هستند.من هم ناراحتم.برای بازی با لاتزیو به طور معمول طرفداران پشت تیم هستند..ما باید با کنترل بازی ،برای هر توپ مبارزه کنیم.ما مسابقات زیادی داریم و باید برای تعیین ترکیب اصلی،گزینه هایم را بسنجم.حفظ تعادل به عنوان یک تیم مهم ست.لاتزیو؟انها بازیکنان با تجربه ای مانند بادلی،کورئا و آچربی را دارد که همیشه در سطح بالایی کار می کنند.با این حال ما باید روی خودمان تمرکز کنیم و به بهود عملکرد خود بیاندیشیم.