نمرات بازیکنان رم مقابل بولونیا

رمی ها عصر امروز نمایش افتضاحی مقابل بولونیا داشتند تا دی فرانچسکو بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد.در زیر نمرات بازیکنان از نگاه دو سایت معتبر ایتالیایی قرار گرفتته ست.

laroma24
اولسن 5  فلورنزی 5 مانولاس 4.5  فاتزیو 4 مارکانو 4 کریستانته 4.5 ده روسی 5 پلگرینی 3.5 کلایورت 4 ژکو 3.5 اوندر 5 پاستوره 5 پروتی 4

Vocegiallorossa
اولسن 5.5  فلورنزی 5.5 مانولاس 5.5  فاتزیو 5 مارکانو 4 کریستانته 4 ده روسی 5.5 پلگرینی 4 کلایورت 4.5 ژکو 4 اوندر 5 پاستوره 5.5 پروتی 4