مصاحبه جدید پروتی

دیگه پروتی بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در دیدار مقابل رئال مادرید دقایقی بازی کرد.وی در مصاحبه ای جدید اظهار داشت:”ما انتظار داشتیم امتیازات بیشتری را در آغاز فصل به دست آوریم.ما می دانیم هنوز هم زمان برای بهبود وجود داریم و یکشنبه ما نیاز داریم تا به مسیر پیروزی برگردیم و مجددا روند قبلی خود را به دست آوریم.رابطه به رئیس خوب ست.احترام و تمایل زیادی برای همکاری با بازیکنان و کادر وجود دارد.”