ده روسی؛من متعلق به هواداران هستم

دانیله ده روسی به تازگی مصاحبه ای با روزنامه ایل رومانیستا داشته ست که گزیده از از آن در پست قرار می گیرد.

“در رم شما به طور مداوم مسئولیت بزرگی را تحمل می کنید و در آن هیچ انتخابی ندارید.در گذشته زمانی که پیشنهاداتی داشتم که در آستانه فروپاشی بودیم یا این که در دوره ای بودیم که خیلی چیزها خوب نبود،تماس هایی با من برقرار می کردند اما به سادگی پاسخ نمی دادم.زیرا متعلق به رم هستم.چرا که من در مالکیت باشگاه و طرفداران هستم.من دانیله ده روسی،متعلق به طرفدار رم هستم.من متعلق به تاریخ رم هستم.همانطور که فرانچسکو توتی انجام داد.به این معنی ست که شما دیگر برای تصمیم گیری برای حرفه خود،آزاد نیستید.زیرا شما تنها نماینده هستید.همه به من می گویند طرفدار رم هستی؟بله می گویم طرفدار رم هستم اما من یک فوتبالیست هستم.عشق من به باشگاه باورنکردنی ست و در طول سال ها رشد کرده ست.
بازیکنان جدیدی را جذب کردیم اما آنها به خوبی در حال هماهنگی هستند.این یک گروه خوب ست که به بازیکنان جدید کمک می کند.”