رم به دنبال انزونی

استون انزونی بازیکن سویا مدتی ست که مورد توجه مونچی قرار گرفته ست بازیکنی که خود او وقتی در سویا بود از استوک به اسپانیا آورد.در این مدت شایعات زیادی مبنی بر توافق برای این انتقال منتشر شد اما کاپاروس نماینده سویا گفت:”هیچ چیزی در مورد توافق با رم وجود ندارد.هیچ ارتباطی با مونچی نداشتم.
با این حال گفته می شود که همه چیز به خوبی پیش رفته و تنها توافق بر سر رقم انتقال باقی مانده ست..
انزونی 35 میلیون یورو ارزش دارد اما رمی ها 25 میلیون یورو پیشنهاد داده اند.