شکستگی بینی فلورنزی

الساندرو فلورنزی در تمرینات امروز به دلیل ضربه وارد شده به بینی،متوقف شد.در ابتدا به نظر می رسید بینی او شکسته ست اما کادر پزشکی رم شکستگی را رد کردند و اله تمرینات را به طور منظم ادامه خواهد داد.