اولویت با فلورنزی ست

به گزارش توتواسپرت ،الساندرو فلورنزی اولین گزینه رمی هاست و امیدوارند با این بازیکن تمدید کنند اما در صورتی که این اتفاق نیفتد،دارمیان،زاپاکوستا و الکس ویدال از گزینه های جانشینی این بازیکن متعصب جالوروسی خواهد بود.