فلامینگو خواهان پرز

به گزارش اسکای،فلامینگو و سائوپولو برزیل به دنبال امضای قرارداد با برونو پرز هستند.البته سران رم بیشتر مایل به پذیرفتن پیشنهاد تورینو هستند چرا که ارزش بیشتری دارد.اما ممکن ست پرز بخواهد به کشور خود بازگردد.
باشگاه های برزیلی با مونچی تماسی برقرار نموده اند و تورینو اکنون پشت سر آنها قرار دارد.