اینتر به دنبال فلورنزی !

سران اینتر با الساندرو لوچی مدیربرنامه های الساندرو فلورنزی ملاقات کردند.یک سال از قرارداد فلورنزی با رم باقی مانده ست و هنوز قرارداد این بازیکن متعصب جالوروسی تمدید نشده ست.با این حال الساندرو مایل ست در باشگاهی که از کودکی در آن بوده ست ست،کار خود را ادامه دهد.
پیشنهاد اینتری ها 15میلیون یورو و دستمزد 4 میلیون یورویی در هر فصل ست.