کاستان موردتوجه فروزینونه

به گزارش ایل مسجرو،لئاندرو کاستان مدافع برزیلی رم که در ژانویه به صورت قرضی به کالیاری رفته بود،به رم بازگشته ست ممکن ست مجددا به تیمی دیگر برود.فروزینونه که به تازگی به سری آ بازگشته ست،می تواند مقصد بعدی این بازیکن باشد.