احتمال فروش پروتی و ال شعراوی

به گزارش ایل مسجرو،بعد از ورود جاستین کلایورت و گزینه هایی چون دومنیکو براردی،جکیم زیاش و فورسبرگ برای فصل آینده،ممکن ست دیگو پروتی یا استفان ال شعراوی پایتخت را ترک کنند.به نقل از گازتا،پروتی 15میلیون یورو و ال شعراوی 18 میلیون یورو ارزش دارند که تا کنون پیشنهادی دریافت نکرده اند.