علاقه یووه به آله

الساندرو فلورنزی کاپیتان دوم رمی ها که بعد از دانیله ده روسی،امید جالوروسی هاست،در طول فصل اخیر موردتوجه تیم های بسیاری قرار گرفته ست.فلورنزی تا فصل 2019 با رم قرارداد دارد.یوونتوس یکی از تیم هایی ست که او را می خواهد.با این حال آله مایل ست مانند سایر اسطوره ای رم،کارش را در پایتخت ادامه دهد.قرار ست مونچی با الساندرو لوچی مدیر برنامه های فلورنزی ملاقاتی داشته باشد تا در مورد آینده تصمیم گیری نمایند.