ادامه علاقه به براردی

یکی از نام هایی که در طول فصل برای پیوستن به رم مطرح شده ست،دومنیکو براردی بازیکن و شاگرد سابق اوزبیو دی فرانچسکو بوده ست.به گزارش ایل مسجرو،این بازیکن که فصل گذشته نیز مدنظر رم قرار گرفته بود،این و بار می تواند به جالوروسی بپیوندد.چرا که ارزش 40 میلیون یورویی که امسال کمی کاهش یافته ست.او می تواند اولین گزینه رم برای اوزبیو دی فرانچسکو باشد.