تمدید قرارداد آلبرتو ده روسی

آلبرتو ده روسی سرمربی تیم پریماورا رم که به مدت 24 سال در تیم های پایه و آکادمی رم کار کرد

 

آلبرتو ده روسی سرمربی تیم پریماورا رم که به مدت 24 سال در تیم های پایه و آکادمی رم کار کرد و در پانزده سال اخیر،سرمربی تیم جوانان رم بوده ست،قرارداد خود را برای دو سال دیگر برای هدایت تیم جوانان رم تمدید کرد.پدر دانیله بعد از تمدید  به سایت رسمی باشگاه گفت:”این جایزه بزرگی برای من ست.تریگوریا خانه دوم من ست و این راه را ادامه خواهم داد.”